Dette får du gjennom medlemskapet

 

Du påvirker egne vilkår og jobbtrygghet

Norske SAS-flygeres forenings formål er å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser, og virke for forbedringer.

Foreningen skal herunder søke å treffe avtaler og overenskomster om lønn og ansettelsesvilkår, samt overvåke medlemmenes interesser overfor arbeidsgivere, myndigheter og andre.

Du påvirker SAS

Som medlem av Norske SAS-flygeres forening vil du bli representert i alle de fora i SAS hvor foreningen kan la sin røst bli hørt. Dette gjelder alt fra mindre komiteer, bedriftsutvalg og helt opp til konsernstyreplass når det er mulig.

Du påvirker myndighetene

I Norske SAS-flygeres forening har vi løftet foreningsarbeidet fra å være kun medlemsorientert, til også å ha reell påvirkning på beslutningstagere innen luftfart i Norge og internasjonalt gjennom våre verv i Norsk Flygerforbund, LO Norge, The Associations of Star Alliance Pilots (ASAP), The European Cockpit Association (ECA) og The International Federation of Air Line Pilots’ Associations (IFALPA).

Gjennom dette arbeidet begynner vi nå å se resultater ved at flere partier vil ha gjennom luftfartspolitikk som vi har skissert. Også på EU-nivå ser vi resultat av lengre tids arbeid for å få i stand et regelverk som legger til rette for konkurranse på like vilkår.

Du har forsikring om noe går galt

Ved å være medlem i Norske SAS-flygeres forening får du hjelp om uhellet skulle være ute, enten det er på jobb eller privat. På jobb hjelper foreningen ved mindre og større problemer.

Gjennom LOfavør har du en uslåelig innboforsikring, samt flere andre frivillige forsikringer som vi sterkt anbefaler våre medlemmer.

Du deler på oppgaver og utgifter

Når vi går sammen og i fellesskap deler ansvaret, får vi et effektivt system for å fordele arbeid som går på våre felles vilkår. Vi har spesialister på ulike felt som er klare for å hjelpe alle medlemmene våre. Gevinsten i å være organisert kommer i mange former. Vi kan se det på den nye felles lønnsskalaen som Norske SAS-flygeres forening har vært stor pådriver for, forbedring av K-avtale, pågående dialog med selskapet for å forbedre vår hverdag på jobb, og ikke minst når man trenger hjelp til private eller jobbrelaterte saker.

Du bidrar i flysikkerhetsarbeid

I NSF jobbes det kontinuerlig med flysikkerhetsarbeid gjennom ulike kanaler i Norsk Flygerforbund, selskapet, individuelt på medlemsnivå og gjennom myndighetene. I et Europa med løst reglement er dette en av våre viktigste oppgaver. Vi er der for våre medlemmer om de møter problemer på «line», eller om det skulle være noe relatert til selskapet – og dette kan vi betegne som en av våre kjernevirksomheter.

Du bidrar i globalt samarbeid om rettigheter og regler

Gjennom våre medlemskap i Norsk Flygerforbund, LO Norge, The Associations of Star Alliance Pilots (ASAP), The European Cockpit Association (ECA) og The International Federation of Air Line Pilots’ Associations (IFALPA) har vi mange partnere vi samarbeider tett med piloters rettigheter og «Rules of the Sky».

Det er Norske SAS-flygeres forenings oppfatning at om vi skal ha trygge gode jobber her i Norge og i SAS så må vi se utenfor vårt eget selskap og påvirke der det er mulig – da er det bra å ha tilknytning til disse store paraplyorganisasjonene hvor vi er med på å direkte påvirke hvor pendelen svinger. Dette arbeidet begynner vi nå å se resultater av og det er bevegelse i EU-systemet mot et strengere regelverk.

Dette koster medlemskapet

Medlemskap i Norske SAS-flygeres forening koster 350 kroner pr. måned de første seks månedene, deretter 1,35 prosent av skattbar inntekt. Kontingenten kan trekkes direkte fra lønn og gir skattefradrag.